tel +48 15 842 40 85

Strefa klienta

Niezbędne informacje i dokumenty

Strefa klienta

Niezbędne informacje i dokumenty

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo

Klauzula informacyjna

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych naszych Pacjentów:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stomatologia Rodzinna Jacek Łupicki z siedzibą w Stalowej Woli(37-450) przy Al. Jana Pawła II 15D, NIP: 8651409036, tel. 15 842 40 85.

 2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust.1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) w zw. z przepisami ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 6.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art.6 ust.1lit.d RODO. W zakresie, w jaki przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art.9 ust.2 lit. c i h RODO.

 3. Państwa dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podanie ich jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.

 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Pani/Pana danych innym odbiorcom oprócz podmiotów przetwarzających dane w naszym imieniu uczestniczącym w realizacji celu opisanego w punkcie 2, lub uczestniczącym w wykonaniu ciążących na nas obowiązkach prawnych oraz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 6. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 7. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

 8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 9. Przekazanie nam Pani /Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.

 10. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.


* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Dokumentacja pacjenta

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 • bezpośrednio pacjentowi, którego dokumentacja dotyczy,
 • jego przedstawicielowi ustawowemu (np. rodzicom małoletniego pacjenta),
 • innej osobie upoważnionej przez pacjenta.


Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej pobierz wniosek.

Pierwsza kopia dokumentacji medycznej w żądanym zakresie udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu nieodpłatnie. Dotyczy to każdej formy udostępniania dokumentacji medycznej. Za ponowne udostępnienie tych samych dokumentów Przychodnia pobiera opłatę.

Maksymalna wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej:

 • jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać około 8 zł 44 gr*
 • jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać około 30 gr**
 • udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać około 1 zł 69 gr***


* 0,002
** 0,00007
*** 0,0004

– przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.), począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.

Podstawa Prawna : Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.z 2016 roku poz.186 z późn.zm.)

Obejrzyj nasze portfolio

Stale podnosimy nasze kwalifikacje